cho thuê gấp văn phòng giá rẻ nhiều ưu đãi nhất xã đàn gọi ngay

  • Giá : 12 triệu/tháng
  • Diện tích : 65 m2
  • Ngày đăng : 22/06/2017
  • Lượt xem : 12
  • Mã tin : 3964
cho thuê gấp văn phòng giá rẻ nhiều ưu đãi nhất xã đàn gọi ngay

Thông tin chi tiết

cho thuê gấp văn phòng gọi ngay để được tư vấn và hỗ trợ cụ thể<p><span style="font-family: Roboto, Arial; font-size: 12px;">CHO THU&Ecirc; GẤP VĂN PH&Ograve;NG GI&Aacute; RẺ TẠI MẶT PHỐ SỐ 452 X&Atilde; Đ&Agrave;N C&Oacute; ĐIỀU H&Ograve;A V&Agrave; THẢM</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Roboto, Arial; font-size: 12px;" />
<br style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Roboto, Arial; font-size: 12px;" />
<span style="font-family: Roboto, Arial; font-size: 12px;">GỬI BẠN CỦA T&Ocirc;I :</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Roboto, Arial; font-size: 12px;" />
<br style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Roboto, Arial; font-size: 12px;" />
<span style="font-family: Roboto, Arial; font-size: 12px;">T&Ocirc;I BIẾT BẠN SẼ L&Agrave; ĐỐI T&Aacute;C CỦA T&Ocirc;I TRONG TƯƠNG LAI . &nbsp;NẾU BẠN ĐANG MUỐN PH&Aacute;T TRIỂN C&Ocirc;NG VIỆC KINH DOANH CỦA M&Igrave;NH &nbsp;ĐẾN Đ&Acirc;Y V&Agrave; SỬ DỤNG VỊ TR&Iacute; ĐẮC ĐỊA N&Agrave;Y CỦA CH&Uacute;NG T&Ocirc;I:</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Roboto, Arial; font-size: 12px;" />
<br style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Roboto, Arial; font-size: 12px;" />
<img height="16" src="https://lh3.googleusercontent.com/EiJKNCkBUDvFIrykLQtLAvms_wxmVm1BscSO_wTxNdrA0GyPkqjos7y8VQC8pnEMSpghQsbwFwaoQaAAKVWQhd5UaXLqnxL1oHIEI6Y4_D2V41bk7dv9pH7SiuFvlhknaDUgojaw" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; font-family: Roboto, Arial; font-size: 12px;" width="16" /><span style="font-family: Roboto, Arial; font-size: 12px;">&nbsp;S&Agrave;N V</span><img height="16" src="https://lh3.googleusercontent.com/7-sVZLsJWQSTDEi1s6SG7YeLWPnYY3c9WCDqz8Iy0JHAHG3fUUAxeCYYCWvYnDtnelkdeZKBbenPYNzvq0SVkHvlgoWxpKbB5PTooMl97oGFW12-dxNINjX8HUivrjckitfY_tRV" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; font-family: Roboto, Arial; font-size: 12px;" width="16" /><span style="font-family: Roboto, Arial; font-size: 12px;">ĂN PH&Ograve;NG CHO THU&Ecirc; TẠI SỐ 452 X&Atilde; Đ&Agrave;N, ĐỐNG ĐA, H&Agrave; NỘI.&nbsp;</span><img height="16" src="https://lh3.googleusercontent.com/kRrt8J1wf7PS1nWXX_a93Ork99yeaohl2adXEAe3j0o8Yy2DQ-Hr4ARS1llSKjsfzhTLInIqnMQKtkLM2iQ8OVQhaMOL8h3rFXkkw9P-aa25BFnWFgSgD2m1MT5UITaCfwlbeVsK" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; font-family: Roboto, Arial; font-size: 12px;" width="16" /><br style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Roboto, Arial; font-size: 12px;" />
<br style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Roboto, Arial; font-size: 12px;" />
<img height="16" src="https://lh4.googleusercontent.com/_UHh40EMHVHUp3IXqhwChlyzQJJd2Zb0hbg_o6UixmtjmgHqymCR3p6J8cs4_yK0rFDks8QPLiipoug2-grrfuSlEEJCAGIg8vSLkryQaXMBUQsPzZngUkS325wPnzc7W1DMWuLC" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; font-family: Roboto, Arial; font-size: 12px;" width="16" /><span style="font-family: Roboto, Arial; font-size: 12px;">Nằm tại vị tr&iacute; đắc địa s&agrave;n văn ph&ograve;ng số 452 x&atilde; đ&agrave;n đ&aacute;p ứng đủ những ti&ecirc;u ch&iacute; của văn ph&ograve;ng hạng B nằm tại mặt phố đường lớn x&atilde; đ&agrave;n . gần địa điểm an ninh an to&agrave;n gần ng&acirc;n h&agrave;ng v&agrave; c&aacute;c đơn vị t&agrave;i ch&iacute;nh , giao th&ocirc;ng đ&ocirc;ng đ&uacute;c thuận ti&ecirc;n l&agrave;m kinh doanh caf&eacute; yoga gym v&agrave; nhiều loai h&igrave;nh kinh doanh kh&aacute;c &hellip;.</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Roboto, Arial; font-size: 12px;" />
<img height="16" src="https://lh4.googleusercontent.com/eXLkFS5sBa3z1Tz5erxV0KNwRXKElerjsDHCfVVMbWqNdEpFmi5y-C69cl3qiugRq2eXE3TPCKvQDgoD1HnAJWQxURTtDDmAwCbbxbv8nuVjoWe7TKfrvcUvPYziUGlZG_2YprUe" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; font-family: Roboto, Arial; font-size: 12px;" width="16" /><span style="font-family: Roboto, Arial; font-size: 12px;">&nbsp;To&agrave; nh&agrave; được trang bị đ&egrave;n &acirc;m trần s&aacute;ng tự động cảm biến , cầu thang m&aacute;y v&agrave; cửa k&iacute;nh thuỷ lực sang trọng, c&oacute; vệ sinh h&agrave;ng tuần sạch sẽ c&oacute; hầm để xe rộng r&atilde;i v&agrave; c&oacute; bảo vệ &agrave;n to&agrave;n to&agrave; nh&agrave;</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Roboto, Arial; font-size: 12px;" />
<img height="16" src="https://lh4.googleusercontent.com/54mIGLozT3wz7HBHAPQD7GOljZ1LK1VhTJo1xLQXVfi_QXSAqS37tuybI15TZbtnT8nj2WOJIiouQW-EtcKlih80wRUculmgILjcUoBKpVaDYr-3A0FNbAop4dSebfloPvTsYJDr" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; font-family: Roboto, Arial; font-size: 12px;" width="16" /><span style="font-family: Roboto, Arial; font-size: 12px;">&nbsp;Hiện nay t&ocirc;i &nbsp;c&oacute; rất nhiều diện t&iacute;ch ưu ti&ecirc;n cho bạn v&igrave; t&ocirc;i chỉ c&ograve;n một s&agrave;n duy nhất&nbsp;</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Roboto, Arial; font-size: 12px;" />
<span style="font-family: Roboto, Arial; font-size: 12px;">S&agrave;n :</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Roboto, Arial; font-size: 12px;" />
<img height="16" src="https://lh3.googleusercontent.com/hyhKepyWKWVeBkwLP-9yDGSJadD8-XuwXF9TjhbK5QQaixcl3tuKCJExVyRpd2rGV3l8iye8p5YR_AWAvdvP55M64twjpfsQBZ5LmMPlVpvYtd2VpUZvoVFE7rXygOpI4Rm5TfzF" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; font-family: Roboto, Arial; font-size: 12px;" width="16" /><span style="font-family: Roboto, Arial; font-size: 12px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;70m2 gi&aacute; thu&ecirc; 12 triệu</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Roboto, Arial; font-size: 12px;" />
<span style="font-family: Roboto, Arial; font-size: 12px;">( c&oacute; hỗ trợ điều ho&agrave; v&agrave; thảm trải s&agrave;n ).</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Roboto, Arial; font-size: 12px;" />
<img height="16" src="https://lh5.googleusercontent.com/Zo6mRlCHyOiJo-zWM-58HyPc44FlS6Ka857gsx3VBgLsXuOgq_JihS6mdaR979C_Y286BDmsxa9xx-GiX9Agl3asUxIXQm8K_--PzwLOeJH2xqz3ilXUK3YVdIxmeyaHwU-nN_CS" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; font-family: Roboto, Arial; font-size: 12px;" width="16" /><span style="font-family: Roboto, Arial; font-size: 12px;">&nbsp;Li&ecirc;n hệ : NGUYỄN MINH 01633331201 để thu&ecirc; s&agrave;n văn ph&ograve;ng hoặc biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin nếu c&oacute; nhu cầu thu&ecirc;. ( AE m&ocirc;i giới muốn l&agrave;m việc cứ li&ecirc;n hệ nh&eacute;)</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Roboto, Arial; font-size: 12px;" />
<img height="16" src="https://lh4.googleusercontent.com/oG1qrWQESa0sIIOZHDmKCiRadm4uwS52R5eIwXTxaJGQcz3aot-oi6SBOlxIP1a1RlHRtP33bjXxgnDoh4Xd63Cyw2zmaWb1YlL7Qc-ZIR30MOgikYZgofzj4DZWPKXoKJt1iqGy" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; font-family: Roboto, Arial; font-size: 12px;" width="16" /><span style="font-family: Roboto, Arial; font-size: 12px;">&nbsp;T&Ocirc;I CAM KẾT SỰ H&Agrave;I L&Ograve;NG CỦA BẠN CH&Iacute;NH L&Agrave; T&Ocirc;N C&Aacute;CH L&Agrave;M VIỆC CỦA T&Ocirc;I&nbsp;</span><img height="16" src="https://lh6.googleusercontent.com/kqi6vS8TyFREysDTUI4blfx4rYazYN31hlYBrCLhdpgMVIa-lobAunlb4LvNpouvdhDJzQ9_5LC4cdQSvVgdCEfjP4LyRpHaDSP6x9iXN9f60_KU_tggc2YXCmvqGkAGeaAlpDhx" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; font-family: Roboto, Arial; font-size: 12px;" width="16" /><br style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Roboto, Arial; font-size: 12px;" />
<br style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Roboto, Arial; font-size: 12px;" />
<br style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Roboto, Arial; font-size: 12px;" />
&nbsp;</p>

Đặc điểm bất động sản

Địa chỉ:
Quận Đống Đa, Hà Nội
Mã tin:
3964
Loại tin rao:
Nhà đất cho thuê
Ngày đăng:
22/06/2017
Số tầng:
7 (tầng)
Đặc tính:
Cho thuê văn phòng

Thông tin liên hệ

Tên liên hệ:
nguyễn minh
Điện thoại 01:
01633331201
Điện thoại 02:
Email:
muoiatp@gmail.com

Xem bản đồ

Tiện ích trong khu vực

Chọn bán kính

Chọn loại tiện ích

Bất động sản cùng người đăng

chính chủ cho thuê cả toà nhà văn phòng 193 kim ngưu

chính chủ cho thuê cả toà nhà văn phòng 193 kim ngưu

Vị trí: Quận Hai Bà Trưng , Hà Nội
Giá: 95 triệu/tháng
Cho thuê văn phòng tại xã đàn Phường Kim Liên Quận Đống Đa Hà Nội

Cho thuê văn phòng tại xã đàn Phường Kim Liên Quận Đống Đa Hà Nội

Vị trí: Quận Đống Đa , Hà Nội
Giá: 15 triệu/tháng